Wijziging brandveiligheidseisen

In 2017 is het product kabel toegevoegd aan de Construction Product Regulation (CPR) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden. De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012.

Aanpassing
Volgens de regels van de Europese Unie moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Tot op heden heeft onze overheid nog niet aan deze verplichting voldaan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een voorstel gedaan om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Met de aanpassing van het Bouwbesluit schrijft het besluit in bepaalde situaties afwijkende classificatie voor dan in de huidige NEN 8012. Daarom zal óók deze aangepast worden.

Vanaf 2020
De Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wijzigingsvoorstel. De wijziging zal naar verwachting vanaf 1 januari 2020 geldig zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht, dit is geldend vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag. Voor afgegeven bouwvergunning is de datum van de afgifte van de bouwvergunning bepalend, voor bouwwerken in uitvoering geldt dit niet. In tegenstelling tot de invoering van CPR is er sprake van een geleidelijke overgangsperiode.

Bron: FEDET

Terug naar overzicht